Podnikatelský plán na výrobu produktů (na příkladu uzavřené akciové společnosti Ecostroy)

Odevzdejte svou dobrou práci do znalostní báze pomocí následujícího formuláře

Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří využívají znalostní základnu při studiu a práci, vám budou velmi vděční.

MINISTERSTVO VÝCHOVY BĚLORUSKÉ REPUBLIKY

"Gomel State University

Institut pro pokročilá studia a rekvalifikace pracovníků

Fakulta rekvalifikace

Obchodní plán pro výrobu produktů (na příkladu uzavřené akciové společnosti „Ecostroy“)

posluchač skupiny EU13c ______________ Klindukhov D.A.

k. ... , docent ______________ Bondareva A. M.

1. Podstata, cíle a cíle obchodního plánování činností organizace

PROFESIONÁLNÍ OBCHODNÍ PLÁNY PRO INVESTORY, BANKY, FONDY, VLÁDNÍ STRUKTURY, PODNIKY A STARTUPSY

PŘIJMĚTE KAŽDÉ ZAČÁTEK

Obchodní plán pro investory

Obchodní plán pro interní účely

Obchodní plán pro zvláštní ekonomické zóny (SEZ)

Obchodní plán pro americké vízum (E-2)

Dodržujeme požadavky a standardy ruských a mezinárodních struktur a finančních institucí

pro OBCHODNÍ PLÁNY PRO PŮJČKY, dotace, granty a další formy podpory

Váš jedinečný vlastní obchodní plán je:

PRÁCE PROFESIONÁLŮ

ekonomové, finančníci, obchodníci a úzkoprofilové specialisty - jedním slovem dobře koordinovaná spolupráce odborníků a partnerů naší agentury a zaměstnanců klienta

VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ČÍSEL A FAKTŮ

Pouze aktuální a kompetentní výpočty prováděné v několika variantách za účelem výběru optimální strategie

Dohoda o používání webových stránek

Díla publikovaná na tomto webu prosím používejte výhradně pro osobní účely. Publikování materiálů na jiných webech je zakázáno. Toto dílo (a všechny ostatní) je k dispozici ke stažení zdarma. Můžete duševně poděkovat jejímu autorovi a zaměstnancům webu.

Odevzdejte svoji dobrou práci do znalostní báze pouze pomocí níže uvedeného formuláře

Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří využívají znalostní základnu při studiu a práci, vám budou velmi vděční.

Podobné dokumenty

Vypracování obchodního plánu. Prvky podnikatelského plánu. Souhrn. Záměry a cíle. Produkt (služba). Analýza trhu. Marketingový plán. Plán produkce. Zaměstnanci managementu. Zdroje a výše požadovaných finančních prostředků. Právní plán. Posouzení rizik. Finanční plán.

seminární práce [39,9 K], přidáno 13.2.003

Struktura obchodního plánu zohledňující náklady na jeho rozvoj. Podnikatelský plán restaurace „Moje rodina“. Charakteristika restaurace, výkonnostní ukazatele. Plán rozvoje podnikání. Relevance projektu, analýza konkurenčních výhod. Marketingová koncepce projektu.

seminární práce [105,3 K], přidáno 27.2.011

Koncept obchodního plánu. Cíle a funkce obchodního plánování. Vytvoření obchodního plánu pro vlastní podnik. Techniky rozvoje obchodního plánu. Struktura obchodního plánu. Podnikatelský plán pro různé oblasti podnikání.

Úspěch společnosti závisí na tom, jak dobře promyšlený obchodní plán společnosti - základní dokument, který určuje vektor rozvoje společnosti.

Toto je prvek strategického plánování, protože plán popisuje relativně dlouhou dobu - od 3 do 5 let.

Dokument musí být jasný, stručný a přesný. Podnikatelský plán není jen popisem společnosti nebo popisem specifik podnikání, ale také návodem k provedení.

Obsah tohoto článku:

Funkce obchodního plánu

Podnikatelský plán je program akcí a po určitou dobu formuje chod podniku. Dokument naznačuje priority společnosti, očekávanou velikost zisků a ztrát, stručně popisuje vývojové vyhlídky vybraného tržního segmentu.

Je zmíněn potenciál podniku, jsou uvedeny možnosti rizik (včetně investičních rizik pro potenciální investory), jsou uvedeny konkrétní údaje o marketingové strategii.

Podnikatelský plán lze použít k finančnímu zotavení společnosti, protože řeší otázky přijímání a rozdělování finančních prostředků.

Podnikatelský plán je rovněž nezbytný, pokud plánujete realizovat investiční projekt: v dokumentu je pak stanoven horizont plánování až do konce projektu. Hlavní cíle obchodního plánu:

  • provést analýzu trhu, zjistit velikost poptávky v budoucnu a ukázat, že produkt nebo služba bude poptávka za několik let;
  • odhadnout náklady na zahájení podnikání, určit náklady na výrobu zboží nebo poskytování služeb;
  • zjistit, jak výnosná bude nová společnost, vyhodnotit její efektivitu, vypočítat velikost příjmu investorů a také rozpočty místní, regionální a státní úrovně.

Obchodní plán pro rozvoj podniku tedy není jen interním plánovacím dokumentem.

Svou práci dobře pošlete do znalostní báze, stačí použít formulář, který je k dispozici

Studenti, asistenti, mladí studenti, kteří využívají znalostní základnu ve vašem učení a práci.

Obsah

CELKOVÉ VÝROBKY

EAE âèäíî ES ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöû, ii Ide ÷ EIA ïëîòíîé êîíêóðåíöèè IA ðûíêå ïèâíîé ïðîäóêöèè, ìåíåäæìåíò êîìïàíèè ðåçêî èçìåíèë ïðèîðèòåòû òîâàðíîãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ, ïåðåñòðîèâ ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó ñ ïðåîáëàäàíèåì áåçàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. To je také pozitivní výsledek v podobě hmotnosti spotřebiče o 13%. Îäíàêî èäåÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîçèöèé IA ïèâíîì ðûíêå áûëà ðåàíèìèðîâàíà òîï-ìåíåäæìåíòîì êîìïàíèè â AEAA íàñòîÿùåãî áèçíåñ-ïëàíà, êîòîðûé, ìåòîäîì ýëåìåíòàðíîãî ýêîíîìè ÷ åñêîãî ñðàâíåíèÿ, ïðèçâàí ïîêàçàòü è äîêàçàòü ðåàëüíîñòü ýòîãî íàìåðåíèÿ - ïðîèçâîäñòâî êàêîãî AEAA ïðîäóêöèè âûãîäíî AEY êîìïàíèè.

Základní marketingová strategie

1. Neuspokojivé doručení

3. Nový přírůstek. Vyžadovat

3. Ztráta spojení s uživatelem

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.