Trasy k financování

Webinář „Zapojení podnikání do vaší neziskové organizace“ (leden)

Charita je druh podnikání. Proto před podáním žádosti o status osvobozeného od daně zahrnuje status IRS.

I když existují značné rozdíly mezi neziskovou organizací a neziskovou organizací, platí mnoho stejných pravidel. A neziskové organizace potřebují komplexní plánování stejně jako podnikání.

Jedním z nejdůležitějších úkolů pro jakékoli zahájení neziskového podnikání by mělo být vytvoření obchodního plánu.

Jak může nezisková organizace využít podnikatelský plán?

Budete potřebovat obchodní plán pro:

  • přesvědčování hlavních dárců nebo nadací, aby vás financovali,
  • zapojení členů správní rady, aby věděli, co dostávají,
  • aby sloužili jako kompas pro vaši organizaci, abyste se nezbláznili.
  • požádat o podnikatelskou půjčku, zejména pokud se rozhodnete založit obchod, obchod se suvenýry nebo jiný podnik, který vám pomůže financovat vaše programy.

Obchodní plán musí růst a měnit, jak vaše organizace dospívá, stává se složitějším a vyžaduje více výzev.

Co je třeba zahrnout do obchodního plánu

Obchodní plán lze používat po celou dobu životnosti vaší neziskové organizace, stejně jako organizace. Startupní podnikatelský plán může být docela krátký a podnikatelský plán pro vyspělou neziskovou organizaci může být docela dlouhý.

Finanční plánování v neziskových organizacích

Obchodní plán neziskové organizace

Všechny právnické osoby lze podmíněně rozdělit do dvou velkých skupin: - organizované za účelem dosažení zisku; - neziskové charity.

Neziskové organizace jsou potřebné pro kulturní, vzdělávací, vědecké účely, pro ochranu zdraví, rozvoj sportu a uspokojování dalších nemateriálních potřeb občanů.

Tyto organizace mají své vlastní zvláštnosti fungování, zejména obchodní plán neziskové organizace je koncipován zvláštním způsobem. Příjmová část zahrnuje všechny zdroje finančních prostředků ve formě peněz nebo majetku, ve výdajové části jsou tvořeny položky, pro které jsou tyto prostředky použity.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji spočívá v úsporách nebo schodcích rozpočtu. Mezi příjmy těchto organizací patří: - vstupné nebo členské poplatky; - dary; - účelově vázané prostředky.

Nezisková organizace může za účelem pokrytí schodku rozpočtu zapojit se do podnikatelských aktivit ve stejné oblasti jako ta hlavní.

Charitativní obchodní plán

Níže uvedený podnikatelský plán je pro neziskovou společnost, která se věnuje filantropii a získává peníze na boj proti chorobám míchy. Kromě toho tato organizace pořádá hokejové soutěže pro studenty středních a vysokých škol.

Obchodní plán, který připravila, má dva hlavní cíle - financování výzkumu prostřednictvím charitativních aktivit a standardizace turnajového postupu, aby se zjednodušil, což umožní organizovat podobné akce v jiných městech, a proto výrazně zvýšit objem finančních prostředků ...

Každých 35 minut uslyší jedna osoba strašlivou větu, že už nikdy nebude moci chodit. Více než 10 000 lidí tomu čelí ročně.

Byla schválena charitativní nadace, která má pomoci financovat výzkum způsobů boje proti chorobám míchy.

2. Neziskové organizace (NPO)

3. Informace o zpracování plastů

3. Důležitost recyklace odpadních plastů

3. Fáze a metody recyklace plastového odpadu

4. Fáze realizace projektu

4. Charakteristika organizace

4. Technické a ekonomické údaje o zařízení

4. Studie finanční a ekonomické proveditelnosti investic

  • Údržba
  • Neziskové organizace

Občanské právo rozděluje rozmanitost právnických osob do dvou velkých skupin: obchodní a nekomerční organizace (NPO). Základem takového rozdělení je účel činnosti prováděné organizací a nezáleží na tom, zda je tato činnost zisková, nezisková nebo nezisková. Nezisková organizace je organizace, která nemá zisk jako hlavní cíl své činnosti a nerozděluje přijatý zisk mezi své účastníky. Lze vytvářet neziskové organizace za účelem dosažení sociálních, charitativních, kulturních, vzdělávacích, vědeckých a manažerských cílů za účelem ochrany zdraví občanů, rozvoje tělesné kultury a sportu, uspokojování duchovních a jiných nehmotných potřeb občanů, ochrany práv, oprávněných zájmů občanů a organizací, řešit spory a konflikty, poskytovat právní pomoc, jakož i pro jiné účely zaměřené na dosažení veřejných statků.

Právním základem pro činnost těchto organizací je federální zákon „o nekomerčních organizacích“, federální zákon „o veřejných sdruženích“. Existuje také řada dalších zákonů upravujících činnost neziskových organizací ve konkrétnějších případech. Neziskové organizace mohou existovat ve formě veřejných a náboženských organizací (sdružení), komunit domorodých menšin, kozáckých společností, sociálních, charitativních a jiných nadací, státních korporací, neziskových partnerství, soukromých institucí a autonomních neziskových organizací. Veřejná sdružení mohou být registrována ve formě veřejných organizací, hnutí, nadací, institucí, orgánů veřejné iniciativy a politických stran. Pojmy „veřejné sdružení“ a „nezisková organizace“ se tedy překrývají (oba mohou existovat ve formě veřejné organizace nebo nadace), ale první je širší. Vytváření některých organizačních a právních forem neziskových organizací upravují samostatné legislativní akty.

Neziskové organizace mohou vykonávat podnikatelskou činnost, pouze pokud slouží k dosažení cílů, pro které byla vytvořena. Tato činnost je uznávána jako zisková výroba zboží a služeb, které splňují cíle vytvoření neziskové organizace, jakož i nákup a prodej cenných papírů, majetková a nemajetková práva, účast v obchodních společnostech a účast v komanditních společnostech jako přispěvatel .

Činnosti některých forem (všech veřejných sdružení) neziskových organizací jsou povoleny bez státní registrace, ale organizace nezíská status právnické osoby, nemůže vlastnit nebo na základě jiných hmotných práv oddělit vlastnictví. Pouze v postavení právnické osoby může organizace svým vlastním jménem nabývat vlastnická a nemajetková práva, nést závazky (být účastníkem civilního oběhu, vykonávat hospodářskou činnost), být žalobcem a žalovaným u soudu. Právnické osoby musí mít nezávislou rozvahu nebo odhad, bankovní účet, být registrovány u daňových a jiných kontrolních a účetních vládních agentur.

Všechny právnické osoby lze podmíněně rozdělit do dvou velkých skupin:

- organizováno za účelem zisku;

Neziskové organizace jsou potřebné pro kulturní, vzdělávací, vědecké účely, pro ochranu zdraví, rozvoj sportu a uspokojování dalších nemateriálních potřeb občanů. Tyto organizace mají své vlastní zvláštnosti fungování, zejména obchodní plán neziskové organizace je koncipován zvláštním způsobem.

Příjmová část zahrnuje všechny zdroje finančních prostředků ve formě peněz nebo majetku, ve výdajové části jsou tvořeny položky, pro které jsou tyto prostředky použity. Rozdíl mezi příjmy a výdaji jsou úspory nebo rozpočtové deficity.

Mezi příjmy těchto organizací patří:

- vstupní nebo členské poplatky;

Nezisková organizace může za účelem pokrytí schodku rozpočtu zapojit se do podnikatelských aktivit ve stejné oblasti jako ta hlavní. Daň se platí pouze z částky překročení příjmu nad výdaji.

Například obchodní plán pro neziskovou organizaci ve formě charitativní kulturní nadace by vypadal takto.

Dva zakladatelé přispěli po 100 tisíc rublů, prostory 100 čtverečních. metrů, nábytku a kancelářského vybavení za celkem 900 tisíc rublů, celkové počáteční prostředky ve výši 1 milion rublů.

V průběhu měsíce se v prostorách konaly 4 třídy dějin umění pro školáky a dvě výstavy s placeným vstupem, kde se prodávaly knihy o umění.

- organizace výstav - 300 tisíc rublů;

Vážení návštěvníci webu B2Y! Zveme vás ke sledování videa o naší společnosti. Pojďme se seznámit!

Obchodní plán neziskové organizace

To by vás mohlo zajímat:

Při interakci s námi získáte spolehlivého dodavatele a partnera.

Všechny právnické osoby jsou obvykle rozděleny:

  • Organizace pro zisk.
  • Organizace pro neziskové a charitativní činnosti.

Neziskové organizace (NPO) jsou potřebné pro:

Obchodní plán neziskové organizace by měl být vypracován zvláštním způsobem s ohledem na rozdíly v jejich fungování. Příjmová část zahrnuje všechny zdroje finančních prostředků, které přicházejí ve formě peněz nebo majetku, výdajová část tvoří položky pro použití těchto fondů. Úspory nebo rozpočtové deficity jsou rozdílem mezi příjmy a výdaji.

NPO vykonává svoji činnost na základě ročního odhadu příjmů a výdajů, forma sestavení je libovolná.

Odhadovaný příjem:

K doplnění příjmové části z podnikatelské činnosti dochází, když je nedostatek příjmů z jiných zdrojů. Nezisková organizace se zabývá podnikatelskou činností k pokrytí schodku rozpočtu ve stejné oblasti jako její hlavní činnost. Chcete-li naplánovat jejich velikost, potřebujete obchodní plán pro neziskovou organizaci.

Přijatý zisk z těchto činností je směrován pouze pro zákonné účely, daň bude v tomto případě zaplacena výhradně z částky převýšení příjmu nad výdaji.

Obchodní plán neziskové organizace předpokládá:

Možná budete mít zájem
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.